چراغ سیگنال

چراغ سیگنال نوعی لامپ LED است که برای نمایش زمانی که یک تغییر در مدار الکتریکی رخ می دهد، به کار می رود. این تغییر می تواند شامل روشن و خاموش شدن کل مدار یا بخشی از آن یا وجود خطا و عیب در مدار الکتریکی یا تابلو برق باشد. چراغ سیگنال در رنگ های مختلف مانند قرمز، سبز، زرد، آبی، سفید مشکی تولید می شود که هر کدام از رنگ ها دارای کاربرد خاص است. مثلاً چراغ سیگنال قرمز رنگ به معنای بسته بودن کلید، چراغ زرد بیان کننده قرار گرفتن کلید در وضعیت خطا و چراغ سیگنال دارای رنگ سبز، روشن بودن الکتروموتور را نشان می

چراغ سیگنال

چراغ سیگنال نوعی لامپ LED است که برای نمایش زمانی که یک تغییر در مدار الکتریکی رخ می دهد، به کار می رود. این تغییر می تواند شامل روشن و خاموش شدن کل مدار یا بخشی از آن یا وجود خطا و عیب در مدار الکتریکی یا تابلو برق باشد. چراغ سیگنال در رنگ های مختلف مانند قرمز، سبز، زرد، آبی، سفید مشکی تولید می شود که هر کدام از رنگ ها دارای کاربرد خاص است. مثلاً چراغ سیگنال قرمز رنگ به معنای بسته بودن کلید، چراغ زرد بیان کننده قرار گرفتن کلید در وضعیت خطا و چراغ سیگنال دارای رنگ سبز، روشن بودن الکتروموتور را نشان می دهد.

چراغ شاسی

چراغ شاسی در رنگ های مختلف تولید می شود تا با اعمال بر روی قطعه مورد نظر بتواند اپراتور را از اشتباه و سردرگمی خارج نماید. این رنگ ها شامل سبز، زرد و سفید هستند.

کنتاکت

کنتاکت که برای افزایش کنتاکت به یک قطعه الکتریکی استفاده می شود، به دو دسته کنتاکت باز و بسته تقسیم می شود. کنتاکت باز که با حروف NO (Normally open) نشان داده می شود، دارای رنگ سبز است و در حالت عادی باز و بعد از تحریک، بسته می شود. کنتاکت بسته به رنگ قرمز بود و از حروف NC (Normally Cloesd) گرفته شده است، در حالت عادی بسته و بعد از تحریک باز می شود.