سکسیونر چیست؟

سکسیونر یکی از تجهیزات اصلی در ایستگاه ها و تابلوهای برق است که قطعات و ابزار های ولتاژ دار را از شبکه جدا می‌کند تا بتوان روی آنها عملیات مانور و تعمیرات انجام داد. از آنجا که کنتاکت های سکسیونر به خوبی قابل مشاهده است، می توان از بی برق بودن شبکه و نبودن پیوند الکتریکی بین نقاط جدا شده اطمینان حاصل کرده و تعمیرات را به آسانی روی مدار انجام داد و از کاربران در برابر خطر برق گرفتگی حفاظت نمود.

سکسیونر چیست؟

سکسیونر یکی از تجهیزات اصلی در ایستگاه ها و تابلوهای برق است که قطعات و ابزار های ولتاژ دار را از شبکه جدا می‌کند تا بتوان روی آنها عملیات مانور و تعمیرات انجام داد. از آنجا که کنتاکت های سکسیونر به خوبی قابل مشاهده است، می توان از بی برق بودن شبکه و نبودن پیوند الکتریکی بین نقاط جدا شده اطمینان حاصل کرده و تعمیرات را به آسانی روی مدار انجام داد و از کاربران در برابر خطر برق گرفتگی حفاظت نمود.

ذکر این نکته ضروری است که از سکسیونر نمی توان در حالت زیر بار (On Load) استفاده نمود؛ زیرا به دلیل عدم مجهز بودن به جرقه خاموش کن، توانایی کاهش قوس های شدید الکتریکی ناشی از باز و بسته کردن مدار و قابلیت قطع و وصل زیر بار را ندارد. قطع و وصل کردن در زیر بار ممکن است سبب خسارات و صدمات جبران ناپذیری به خود سکسیونر و سایر تجهیزات تابلو برق شود.

اجزای سکسیونر

سکسیونر دارای دو تیغه نری و مادگی برای هر فاز است و با توجه به نیاز برای گردش دهی پیاپی، تیغه ها بر اساس آمپرهای مشخص قالب گیری می شوند. از آنجا که جنس تیغه آلیاژی از مس و آلومینیوم است، به منظور جلوگیری از خوردگی و داشتن آرنگ بهتر، روی آن را نقره اندود می کنند.