موضوع آلودگی هوا و قطع سرتاسری برق در کشور تا کی ادامه دارد ؟

گوشه ای از روزنامه اعتماد تاریخ 24دی ماه را بخوانیم.